Een Klacht.......

Medewerkers van ADV Zorg B.V. zorgen voor het aanbieden van huishoudelijke hulp in Hilversum, Huizen, Blaricum, Laren, Eemnes, Wijdemeren, Gooisemeren en Weesp. Onze medewerkers doen dat vol enthousiasme, met kennis van zaken en in overleg en samenwerking met u. Goede zorg leveren staat bij ons voorop, zodat u als onze client tevreden bent. Gelukkig zult u ervaren dat dit in de meeste gevallen ook zo is.

Maar wat te doen wanneer u ontevreden of boos bent en het vertrouwen in een medewerker aangetast is?Probeer dan, als het even kan, toch een gesprek te hebben met de betrokken medewerker(s)
bij u thuis.Als client van ADV Zorg B.V. kunt u of uw vertegenwoordiger zich daarvoor natuurlijk allereerst richten tot de contactpersoon van ons kantoor. Wordt u klacht niet naar alle tevredenheid opgelost, dan kunt u een een beroep doen op de klachtenregeling van ADV Zorg B.V.

Klachtenregeling

De regeling beoogt een client van ons de mogelijkheid te bieden de door hem of haar ervaren gevoelens van onvrede over de geboden zorg kenbaar te maken en het recht op een rectie op uw klacht vast te leggen. ADV Zorg B.V. neemt u klacht altijd serieus en hoopt daarmee een bijdrage te leveren in het herstel van uwvertrouwen in ons als onze client.

Waarover kan geklaagd worden

Cliënten kunnen klagen over alle gedragingen van ADV Zorg B.V. en de medewerkers van ADV Zorg B.V..  Klachten kunnen betrekking hebben op de uitvoering van het werk, maar evenzeer ook op de bejegening door degenen, die voor ADV Zorg B.V. werken. Bij materiële schade door het handelen van een van onze medewerkers kunt u een beroep doen op de WA-verzekering, of telefonisch contact opnemen met het kantoor van ADV Zorg  B.V.

Wie kunnen er een klacht indienen

Iedereen die direct belang heeft bij de te ontvangen zorg of dienst kan een klacht indienen. Naast de cliënt zelf worden hier bijvoorbeeld ook de partner, overige familieleden en andere mantelverzorgers bedoeld. Natuurlijk is hierbij de toestemming van de cliënt een voorwaarde voor het in behandeling nemen van de klacht.

Hoe kunt u een klacht indienen

Via ons klachtenformulier op ons website of het klachtenformulier in de welkomstmap.

Ook kunt u een klacht indien bij :

Centraal meldpunt Regio Gooi en Vechtstreek
Tel 035­6926202
klachtenmeldpunt@regiogenv.nl
www.regiogenv.nl (klachtenformulier beschikbaar)

Klachtenreglement Klachtencommissie ADV Zorg  B.V.

ADV Zorg B.V. stuurt u dan binnen een week een ontvangstbevestiging van uw klacht en meldt de klacht bij de desbetreffende gemeente via het digitale portaal. De ontvangstbevestiging bevat daarbij ook informatie over de wijze waarop uw klacht wordt afgehandeld.

Gang van zaken na het ontvangen van uw klacht. In eerste instantie wordt de leidinggevende van de betrokken medewerker gevraagd uw klacht in behandeling tenemen. De leidinggevende zal daarvoor zo snel mogelijk met u contact opnemen.
Ons streven is om een klacht binnen 4 weken na ontvangst te hebben afgehandeld en dat schriftelijk aan u kenbaar te maken. Bestaat er bij u bezwaar over de wijze waarop de leidinggevende uw klacht heeft afgehandeld dan kunt u dat binnen 3 weken na ontvangst van de afhandelings brief schriftelijk kenbaar maken aan de klachten commissie.

Directie ADV Zorg B.V.
T.a.v. Afdeling klachten
Hoge Larenseweg 164A
1221 AV Hilversum